loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2327 جمعه 25 تیر 1395 نظرات (0)

اطلاعات کامل توتون

آماده سازی خاک

در زمینهایی که توتونکشت می شود باید عاری از علف هرز و فاقد هر گونه سنگ و کلوخ باشد. تا ریشه بتواندبه سهولت در خاک گسترش یابد. خاک باید رطوبت را به اندازه کافی در خود نگه دارد واز زه کشی مناسبی نیز برخوردار باشد.در فصل پائیز با افزودن 20 تا 25 تن در هکتارکودهای حیوانی کاملاً پوسیده به خاک شخم مناسبی زده میشود عمق شخم بستگی به بافتخاک شرایط اقلیمی بین 20 تا 35 سانتی متر مناسب است سپس کودهای شیمیایی مورد نیاز (از قبیل پتاس، ازت، فسفر) به خاک اضافه می شود. پس از شکستن کلوخ ها زمین را تسطیحو بستر خاک را برای کشت گیاه آماده می کنند. چنانچه توتون در خاکهای سنگین کشت شودازت مورد نیاز نصف مقداری است که در خاکهای سبک شنی کشت می گردد. 20 تا 25 درصد ازتمورد نیاز هنگام آماده سازی خاک در فصل پائیز و بقیه در فصل بهار بطور سرک دراختیار گیاه قرار می گیرد. فسفر در خاکهای سنگین به سختی شسته می شود از این رو میتوان تمام فسفر مورد نیاز گیاه را در فصل پائیز به خاک اضافه کرد. در حالیکه درخاکهای سبک شنی نیمی از فسفر در فصل پائیز و بقیه در فصل بهار باید به خاک اضافهشود. در خاکهای سنگین 60 تا 70 درصد پتاس در فصل پائیز و 30 تا 40 درصد بقیه در فصلبهار باید در اختیار گیاهان قرار گیرد. ولی در خاکهای سبک شنی تمام پتاس در اوایلبهار قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی باید به خاک اضافه شود. خاک خزانه هایی کهبرای تولید نشاء مورد استفاده قرار گیرد باید حداقل 10 تا 15 درصد ترکیبات هوموسیداشته باشد. هر یکصد کیلو گرم خاک خزانه باید حاوی 209 میلی گرم ازت، 50 تا 80 میلیگرم اکسید فسفر و 200 تا 300 میلی گرم اکسید پتاس باشد. این عناصر باید تا عمق 10تا 15 سانتی متری خاک خزانه وجود داشته باشند.

 

تاریخ و فواصل کاشت

توتون بهتر است باگیاهانی مانند گندم، شبدر، ذرت به تناوب کشت شوند توتون را می توان چند سال متوالیدر یک زمین کشت کرد و کشت متوالی برای چند سال در یک زمین بلامانع است. زمان مناسببرای کاشت بذر در خزانه به شرایط اقلیمی منطقه بستگی دارد. بذرهای توتون را می تواناز اوایل زمستان تا اواسط بهار در خزانه کشت نمود. بذرها به صورت دست پاش یاردیفهایی به فاصله دو سانتی متر کشت می شوند. مقدار بذر به نوع گیاه ، روش کاشت وشرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد. بطورکلی برای هر متر مربع به یک گرم بذر باکیفیت مطلوب نیاز می باشد. نشاء ها را در مرحله پنج تا هفت برگی (از اواسط بهار) میتوان به زمین اصلی منتقل کرد. در این مرحله ارتفاع نشاء ها بین 10 تا 15 سانتی متراست. فاصله ردیف های کاشت بستگی به رقم و شرایط اقلیمی و وضعیت آفتاب دارد. نشاء هادر ردیفهایی به فاصله 60 تا 80 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 40 سانتی متردر زمین اصلی باید کشت شوند چنانچه هوا ابری و نور کم باشد بوته ها در زمین اصلی درردیف هایی به فاصله 100 تا 117 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 35 تا 50سانتی متر باید کشت شوند. چنانچه بوته ها تراکم کمتری داشته باشند. بر اثر استفادهاز نور بیشتر مقدار نیکوتین برگها افزایش می یابد.

 

کاشت

کاشت و تکثیر توتون توسط بذر وبطور غیر مستقیم انجام گیرد (کشت مستقیم به علت کوچک بودن بذر توتون امکان پذیرنیست). در کشت غیر مستقیم از خزانه زیر پلاستیک استفاده می شود. در سطوح وسیع کشتعرض چنین خزانه هایی 5/7 متر و در سطوح کم، عرض آنها بین 5/4 تا 6 متر مناسب است. برای هر هکتار زمین به 50 تا 70 متر مربع خزانه نیاز است در هر متر مربع فضای خزانهمی توان 700 تا 900 نشاء تولید کرد. پس از کاشت به ضخامت 3/0 تا 5/0 سانتی متر رویبذرها را باید خاک نرم پوشاند. دمای داخل فضای خزانه توسط بخاریهای مخصوص یا روشهایدیگر(استفاده از خاک اره کاه، گندم یا جو) تثبیت نمود. روزهایی که هوا گرم و آفتابیباشد باید پوششهای پلاستیکی را بمدت سه تا چند ساعت جمع کرد و پس از آبیاری رویبستر کشت را مجدداً پوشاند تا سبز شدن بذرها، باید مرتباً آبیاری نمود. سه هفته پساز سبز شدن می توان به بر چیدن پوششهای پلاستیکی اقدام نمود.رویش گیاه توتون شاملدو مرحله است. مرحله اول، از بدو رویش بذر تا تشکیل دومین برگهای حقیقی که کلاً 12تا 15 روز طول می کشد. تنظیم درجه حرارت خزانه (بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد) وآبیاری باید مورد توجه قرار گیرد. آبیاری منظم و وجین علف های هرز سطح خزانه امکانهماهنگی در رویش بذرها را فراهم می سازد. نشاء ها در خزانه ممکن است به عواملبیماریزای قارچی مانند سفیدک دروغی و سفیدک سطحی آلوده شوند علیه این بیماریها میتوان از مخلوط 1/0 درصد ردومیل (Redomil - zineb) و یا از محلول 1/0 تا 5/0 درصدفونوازدل به فاصله هر ده روز استفاده کرد. گیاهان خزانه را 8 تا 10 روز قبل ازانتقال باید آبیاری نمود. سپس بوته ها را به همراه مقداری خاک از خزانه خارج نمود.وظرف حداکثر هشت هفته به انتقال آنها به زمین اصلی اقدام کرد در زمین اصلی یک هفتهپس از انتقال نشاء ها به زمین اصلی جهت سهولت درتهویه خاک و مبارزه با علف های هرزخاک بین ردیفها و فواصل بوته ها را باید برگردان کرد. بهتر است عمل برگردان کردنخاک را دو تا سه مرتبه (قبل از بسته شدن ردیف ها بر اثر رشد گیاهان) انجام داد. برای مبارزه با سفیدک سطحی و سفیدک دروغی در زمین اصلی می توان هر 14 تا 16 روزیکبار از قارچ کشهایی مانند ردومیل – زینب به مقدار دو کیلوگرم در هکتار استفادهکرد. برای مبارزه با شته سبز و تریپس توتون می توان از سم دی متوات 40 درصد وپریمور به مقدار 3/0 کیلوگرم در هکتار یا سایر سموم مناسب استفاده کرد. برای افزایشکمی و کیفیت توتون (مزه و بو و خاصیت آتش پذیری) پس از تشکیل گل باید آنرا از ناحیهزیر گل آذین به همراه دو تا سه برگ قله ای قطع کرد این عمل را گل زنی می گویند عملگل زنی سبب می شود تا برگها بزرگتر شده و سریعتر به اندازه نهائی خود برسند زمانمناسب برای گل زنی هنگامی است که 50 درصد گیاهان به غنچه رفته باشند شاخه های فرعیکه از زاویه منشعب می شوند نیز باید قطع گردند قطع ساقه ها در بهبود کیفیت برگتوتون بسیار موثر است. عمل گل زنی معمولاً یکبار ولی قطع شاخه های فرعی ممکن استچند بار صورت گیرد. قطع گل و ساقه های فرعی با دست یا ماشین های مخصوص امکان پذیراست.برای قطع شاخه های فرعی می توان از مواد شیمیایی مخصوص نیز استفاده نمود. مرحلهدوم : از بدو تشکیل سومین برگ حقیقی تا انتقال نشاء ها به زمین اصلی است این مرحله 25 تا 30 روز بطول می انجامد رویش گیاه در این مرحله سریعتر از مرحله اول است دراین مرحله گیاهان به آب زیادی نیاز دارند.وقتی نشاء ها پنج برگی شدند می توان آنهارا زمین اصلی منتقل کرد. نشاء کاری : اواسط بهار (اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد) هنگامی که بوته ها پنج تا هفت برگی شدند نشاء ها را می توان به زمین اصلیمنتقلنمود. چند روز قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی پوششهای پلاستیکی خزانه را جمعآوری می کنند تا نشاء ها با هوای محیط طبیعی خود سازگار شوند. قبل از انتقال نشاءها بستر خزانه را باید آبیاری کرد تا هنگام خارج کردن نشاء ها از خاک ریشه آنها بهعلت خشکی قطع نشود. نشاء کاری صبح زود یا عصر هنگامی که هوا خنک است انجام می گیرد. نشاء کاری در سطوح وسیع با ماشین نشاء کار انجام می گیرد. پس از انتقال نشاء ها بهزمین اصلی بلافاصله باید آنها را آبیاری نمود. مدتی پس از نشاء کاری باید عمل واکاری را انجام داد و با مشاهده بوته های خشک شده بوته های جدید را جایگزین آنهانمود.

 

داشت

در خزانه به منظور جلوگیری از رشدو توسعه علفهای هرز و همچنین از بین رفتن عوامل بیماریزا ، خاک خزانه را باید باموادی مانند وابام (Vapam) یا متیل بروماید (Methyl bromide) و همچنین با استفادهاز قارچ کش های مانند فوندازول (Fundazol)( به مقدار 2 گرم در هر متر مربع) و مخلوطردومیل – زینب (Redomil - zineb) به مقدار 5 گرم در هر متر مربع ضد عفونی کرد. اینعمل باید تا ضخامت 5 سانتی متر از سطح خاک انجام گیرد. پس از کاشت بذر سطح خزانه رابا ضخامت مناسب (3/0 تا 5/0 سانتی متر) توسط ماسه بسیار نرم یا خاک برگ باید پوشاند.

 

برداشت

عمل برگ چینی از اواخر بهار (خرداد) آغاز میشود و طی چند مرحله تا اواخر شهریور انجام می گیرد رنگهای برگهایرسیده سبز تیره و رگبرگ اصلی روشن و کم و بیش براق می شود. عمل برگ چینی بهتر استصبح زود و یا بعد از ظهر که هوا خنک است انجام گیرد. رشد برگهای توتون به صورتهمزمان صورت نمی گیرد. ابتدا برگهای پائینی می رسند و بطرف بالا ادامه می یابد. ازاین رو در طول سال چهار تا پنج نوبت می توان برگها را برداشت کرد. هر 5 تا 10 روزعمل برگ چینی را می توان تکرا ر کرد. برگها ممکن است تحت تاثیر عوامل متعدد اقلیمیمانند تاخیر در کاشت،سرد بودن هوا، بارندگی زیاد و یا ازت فراوان با تاخیر برسند ویا ممکن است رویش گیاهان با سرمای پائیز مواجه و دچار سرما زدگی شوند. در این حالتجهت تسریع در رسیدن برگها می توان از محلول شیمیایی رول - فراکت (Rol - Fruct) بهمقدار 5/2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده کرد. برداشت برگها در سطوحکوچک است با دست ولی در مقیاس وسیع با ماشینهای مخصوص برداشت برگ توتون انجام میگیرد. پس از برداشت برگها آنها را در کوتاهترین زمان ممکن باید خشک کرد قبل از خشککردن برگها را باید برای این منظور آماده کرد بدین مظور چند سانتی متر بالاتر ازمحل انتهای برگ، به وسیله سوزن آنها را به نخهای نسبتاً ضخیمی به طول 50 تا 70سانتی متر متصل می کنند این عمل را اصطلاحاً نخ کشی نام دارد. عمل نخ کشی باید طوریباشد تا حتی الامکان برگها مقابل یکدیگر قرار گیرند خشک کردن برگهای توتون به روشطبیعی احتباج به زمان طولانی (25 تا 40 روز) دارد ولی با استفاده از خشک کن هایالکتریکی بین 100 تا 150 ساعت عمل خشک کردن طول کشد.

 

دامنه انتشار

 

در نواحی مختلف کشور پرورش داده می شود.

 
تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

آووکادو پرتقال کیوی هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 192
 • آی پی دیروز : 240
 • بازدید امروز : 2,349
 • باردید دیروز : 2,710
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 14,233
 • بازدید ماه : 31,395
 • بازدید سال : 208,566
 • بازدید کلی : 3,288,463