loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2305 جمعه 29 آبان 1394 نظرات (0)

 فرمولاسيون سموم کشاورزي

 حشره کش ها

گروه ديگر از حشره کش ها، حشره کش هاي گياهي هستند. گياهان از حدود ۴۰۰ ميليون سال قبل بر روي کره زمين زندگي مي کردند و براي مقابله با آفات، ترکيبات مختلفي در آن ها تکامل پيدا کرده است. برخي گياهان خواص ضد تغذيه دارند و برخي در مواردي منجر به مرگ حشرات مي شوند. استفاده از حشره کش هاي گياهي در حال حاضر بسيار محدود شده است. علي رغم اينکه در برخي از کشورهاي آفريقايي در حال حاضر هم تعدادي از گياهان را براي استحصال سم، کِشت مي کنند

 از مهم ترين حشره کش هاي گياهي عبارتند از

الف) نيکوتين؛ که از ترکيبي از بعضي گياهان مانند(Nicotina rustica) و (Nicotina tubacum)استخراج مي شود و بر عليه شته ها و ساير حشرات مکنده مثل زنجرک ها، بسيار موثر است

ب) روتنون؛ که از گياهاني مانند (Derris elliptica) استخراج مي گردد و بر روي حشرات مکنده فوق العاده موثر است. اين سم روي ماهي ها هم تاثير مي گذارد

ج) ريانودين؛

د) پيرترين؛ (Pyrethrins) که سابقه ي کار با آن ها بسيار قديمي است و اولين بار در ايران و توسط ايراني ها استفاده شده است، و از گياهان کريزان تِموم (Chrysantemum) استخراج مي شود.

امروز ترکيبات متعددي بر اساس (Pyrethrins) ساخته شده است و بر عليه بسياري از حشرات بکار گرفته مي شوند مانند آلترين، دلتامترين، سپترامترين و تعداد ديگر که سموم تماسي و گوارشي هستند و اثر ضربه اي بسيار شديدي دارند.

 سموم فسفره

گروه ديگر از سموم ، سموم فسفره هستند که بسيار متنوع و داراي گروه هاي متعددي مي باشند و در مقايسه با سموم کلره داراي مزايا و معايبي مي باشند.
 
سموم فسفره عبارتند از

- مشتقات اسيد فسفريک (تترااتيل پيروفسفات، هپتنوفوس، ديکرووس، فسفاميدون، ديکروتوفوس و مونوکروتوفوس و غيره)؛

- مشتقات اسيد فسفر و تيوبيک (پاراتيون، متيل پاراتيون، اکسي دي متون متيل، فنيتروتيون، فنتيون، ديازينون، فوکسيم، پيريمفوس متيل، پروپتامفوس، تري ازوفوس)؛

مشتقات اسيد فسفر و دي تيوئيک (مالاتيون، آزينفوس متيل، فوزالون، اتيون، فوسمت، متيرا تيون، فنتوات، فوريت، تيومتون، ديمتوات، فورموتيون)؛

- مشتقات اسيد فسفريک (نظير تري کلروفن)؛

- مشتقات فسفر و آميدات (متاميدوفوس، آسفات).

 مزاياي سموم فسفره

 داراي تاثير سريع هستند؛

 در طبيعت دوام زيادي ندارند؛

 اثر کنه کشي و حشره کشي آن ها از ترکيبات کلره شديدتر است؛

 در بافت چربي و زنجيره هاي زيستي تجمع پيدا نمي کنند؛

 ميزان مصرف آن ها در واحد سطح نسبت به ترکيبات کلره کمتر است.

 معايب سموم فسفره

 بروز مقاومت در آفات بويژه آفات چند نسلي؛

سميت شديد براي انسان و جانوران خونگرم؛
 
 طيف تاثير وسيع آن ها باعث ظهور آفات ثانوي مي شود

 کاربامات ها

ترکيبات کاربامات گروه ديگري از سموم هستند که نخستين آن ها سمي بنام (Physostigmine) است که از گياهي با نام (Physostigma venenosum) که محل رويش آن در آفريقاي جنوبي مي باشد استخراج مي شود

ترکيبات کاربامات سموم ي هستند که هسته مرکزي آن ها اسيد کارباميک (COONH۲) است و شامل دو گروه اصلي مي باشند

 ترکيبات کاربامات

۱) دي متيل کاربامات ها (پيرولان، ايزولان، دي متيلان، پريميکارب). براي مبارزه با مگس ها مورد استفاده قرار مي گيرند اما امروزه کاربرد آن ها محدودتر شده است؛

۲) متيل کاربامات ها که داراي استفاده وسيعي هستند و به چندين گروه تقسيم مي شوند:

الف) نفتيل کاربامات ها (کاربايل)

مهم ترين ترکيب اين گروه کاربايل است که عليه حشرات، نرمتنان و کنه هاي دامي موثر است؛

ب) متيل کاربامات هاي هتروسيکليک (کاربوفوران، بنديوکارب)

يکي از مهم ترين ترکيبات اين گروه کاربوفوران است که داراي خاصيت سيستميک بوده و عليه آفات خاک زي، برگ خوار و ساقه خوار و نماتدها موثر است. کاربوفوران سمي بسيار قوي است که به دليل اثر فوق العاده قوي بصورت گرانول ساخته مي شود و در داخل خاک براي مبارزه با آفات مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سم سيستميک بوده و از طريق ريشه گياهان جذب مي شود و حشراتي را که در روي گياهان جمع مي شوند را از بين مي برد

ج) فنيل کاربامات ها (مگزاکاربات، پروپوکسور، ميتو کارب)

پروپوکسور سمي با دو نوع فرمولاسيون مي باشد که يک نوع آن براي مبارزه با حشرات خانگي (به صورت حشره کش) و نوع ديگر براي شته ها و کنه ها در گلخانه ها و مزارع استفاده مي شود؛

ميتوکارب داراي طيف وسيعي بوده و عليه گروه هاي مختلفي از حشرات، کنه ها و نرمتنان و حتي سخت بالپوشان، دوبالان، پروانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد؛

د) اُگزايم ها (آلديکارب، متوميل و تيوديکارب)

همه جزء سموم سيستميک هستند و عليه طيف وسيعي از آفات در مزارع و گلخانه ها استفاده مي شوند

 کنه کش ها

گروه ديگري از آفت کش ها، کنه کش ها هستند که طيف وسيعي از سموم را شامل مي شوند. کنه ها مخصوصاً کنه هاي خانواده (Tetranychidae) از جمله آفات بسيار مهم گياهان زينتي و محصولات گلخانه اي به شمار مي آيند. براي مبارزه با اين آفات، تعدادي از سموم فسفره، کلره و کاربامات مورد استفاده قرار مي گيرند و در عين حال تعدادي کنه کش اختصاصي نيز وجود دارند.

 کنه کش ها

- سموم گوگردي؛

- گوگرد معدني؛

- سموم گوگرد آلي؛

-سولفون ها (تتراديفون)؛

- سولفونات ها (فنزون، کلرفنزون)؛

- سولفيت ها (پروپارژيت)؛

- سولفيدها (تتراسول، کلرفن سولفيد

سموم گوگرد آلي داراي ساختمان شيميايي شبيه به ساختمان شيميايي (D.D.T) هستند اما با اين تفاوت که به جاي اتم کلر مرکزي، اتم گوگرد قرار گرفته است. اين ترکيبات، همه مراحل مختلف سني کنه ها، از جمله تخم آن ها را از بين مي برند

گروه ديگر از کنه کش ها، آنالوگ هاي د .د .ت هستند- کلروفنتول - ديکلوفول - کلروپروپيلات - کلروبنزيلات - بروموبروپيلات

نيتروفنول ها گروه ديگر از کنه کش ها هستند

- دينوبوتون، بيناپاکريل؛

- اين ترکيبات علاوه بر خاصيت کنه کشي، خاصيت قارچ کشي نيز دارند

آخرين گروه کنه کش ها اُرگانوتين ها هستند

- سي هگزاتين، آزوسيکلوتين، فن بوتاتين اکسايد؛

- در ساختمان شيميايي آن ها اتم قلع (Sn) وجود دارد؛

- همه مراحل متحرک کنه ها را از بين مي برند؛

- بعضي از آن ها علاوه بر خاصيت کنه کشي، خاصيت دور کنندگي و ضد تغذيه اي نيز دارند

 حلزون کش ها

گروه ديگر از آفت کش ها حلزون کش ها هستند، حلزون ها گاهي اوقات و تحت شرايط خاصي با عنوان آفات نسبتاً مهم محصولات گلخانه اي و گياهان زينتي در مي آيند

براي مبارزه با حلزون ها سموم ي که مورد استفاده قرار مي گيرند محدود هستند

- مهم ترين ترکيب مورد استفاده در مبارزه با نرمتنان متالدئيد است؛

- بعضي از حشره کش ها نظير کاربايل، ميتوکارب و مگزاکاربات خاصيت نرم تن کشي نيز دارند

متالدئيد سمي تماسي و گوارشي است و همانند ساير سموم بصورت محلول پاش مورد استفاده قرار مي گيرد. براي توليد يک طعمه ي م سموم براي حشرات، سبوس را با گرد متالدئيد مخلوط مي کنيم و بتدريج مقداري آب به آن اضافه مي کنيم، البته نبايد آب به مقداري باشد که سبوس خمير گردد. بعد از اضافه کردن آب طعمه را بصورت يکنواخت يا بصورت کپه در محيط هايي که با نرمتنان مبارزه مي کنيم قرار مي دهيم

 سموم گازي

گروه ديگري از سموم ، سموم گازي هستند. تعدادي از سموم وقتي در شرايط مناسب محيطي قرار مي گيرند تبديل به گاز شده و از راه تنفس انواع حشرات و موجودات را از بين مي برند

 سموم گازي

- کلروپيکرين، اتيلن دي برومايد، متيل برومايد، اتيلن اکسايد و فسفين؛

- سموم گازي عموماً بر روي همه مراحل رشد حشرات و ساير بندپايان موثر هستند؛

- از سموم گازي براي ضدعفوني خاک و از بين بردن آفات محصولات انباري استفاده مي شود

سموم گازي براي انسان فوق العاده خطرناک هستند علي الخصوص سم متيل برومايد که باعث بي هوشي و حتي مرگ مي شود، به همين خاطر در کاربرد اين سم حتماً از افراد متخصص استفاده شود
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 271
 • بازدید امروز : 33
 • باردید دیروز : 1,099
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 7,288
 • بازدید ماه : 37,231
 • بازدید سال : 143,429
 • بازدید کلی : 3,223,326